Υλικά θερμομόνωσης Dow

Θερμομονωτικές πλάκες -  Εξηλασμένη Πολυστερίνη - Διογκωμένη Πολυστερίνη

H λύση της Dow για τη θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα είναι το SHAPEMATE™ GREC-A.
Το SHAPEMATE™ GREC-A είναι σκληρή θερμομονωτική πλάκα αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης, που έχει υποστεί ειδική επεξεργασία για να ενισχυθεί η πρόσφυσή της στο σκυρόδεμα ή τα επιχρίσματα τσιμέντου. Τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του SHAPEMATE™ GREC-A ικανοποιούν, όπως περιγράφεται ακολούθως, όλες τις τεχνικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις της ειδικής εφαρμογής για την οποία σχεδιάστηκε:

 • Έχει χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ.
 • Δεν προσβάλλεται από την υγρασία. Αυτό εξασφαλίζει τη διατήρηση τόσο των θερμομονωτικών όσο και των μηχανικών ιδιοτήτων στη διάρκεια εφαρμογής, όπως και κατά την αποθήκευσή του σε υγρές καιρικές συνθήκες.
 • Οι επιφάνειες των πλακών έχουν τραχυνθεί με την αφαίρεση της επιδερμίδας εξέλασης και έχουν χαραχτεί με αυλακώσεις διατομής 5 x 5 mm ανά 50 mm, για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή πρόσφυση στο σκυρόδεμα ή τα επιχρίσματα τσιμέντου. Επιπλέον, οι αυλακώσεις βελτιώνουν τη διαστασιολογική σταθερότητα της πλάκας. Με τις αυλακώσεις, διατομής 5 x 5 mm, ο τρόπος μέτρησης του πλάτους του SHAPEMATE™ GREC-A στις επιθυμητές διαστάσεις του στοιχείου που θα θερμομονωθεί καθώς και ο τρόπος κοπής του είναι πολύ εύκολος (απλά με τα χέρια και χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση κοπτικών). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της φύρας και του σπασίματος των ακμών.
 • Υπάρχει διαμόρφωση “πατούρας” στις επιμήκεις πλευρές των πλακών για τη σωστή συναρμογή τους και την αποφυγή σχηματισμού θερμογεφυρών.
 • Έχει διαστάσεις 2.500 x 600 mm, με τις οποίες επιτυγχάνεται γρηγορότερη κάλυψη μεγάλων επιφανειών κατά την εφαρμογή.
 • Έχει υψηλές μηχανικές αντοχές που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των εφαρμογών για τις οποίες προορίζεται.
 • Είναι ομοιογενές υλικό, με συνεχή ποιοτικό έλεγχο κατά την παραγωγή.

Χρήσεις του SHAPEMATE™ GREC-A
Το SHAPEMATE™ GREC-A προορίζεται για τη θερμομόνωση δομικών στοιχείων, όπου απαιτείται η πλήρης πρόσφυση σε σκυρόδεμα και τσιμεντοειδή κονιάματα, όπως π.χ.:

 • Πλακών από σκυρόδεμα, καθώς και της πυλωτής (από την κάτω πλευρά).
 • Γραμμικών στοιχείων φέροντος οργανισμού (υποστυλώματα, τοιχία, δοκοί).
 • Στεγών με επικάλυψη λασπωτά κεραμίδια.

Το SHAPEMATE™ GREC-A δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε άλλες εφαρμογές, όπως π.χ. θερμομόνωση στο διάκενο τουβλοδομών. Για κάθε εφαρμογή θερμομόνωσης, ένα ειδικό προϊόν είναι διαθέσιμο από τον τοπικό συνεργάτη της Dow.

Νέο, εύκολο κόψιμο του SHAPEMATE™ GREC-A
Το νέο SHAPEMATE™ GREC-A προσφέρει με τη νέα διαμόρφωση των αυλακωτών επιφανειών του, ένα επαναστατικό τρόπο εύκολης κοπής του ανά 50 mm. Ο νέος αυτός τρόπος κοπής, γίνεται απλά με τα χέρια και χωρίς τη χρήση κοπτικών. Παράλληλα, η επαλληλία των αυλακώσεων ανά 50 mm, δίνει τη δυνατότητα εύκολης και άμεσης μέτρησης του πλάτους του SHAPEMATE™ GREC-A στις επιθυμητές διαστάσεις του στοιχείου που πρόκειται να θερμομονωθεί.

Η κατά μήκος διάσταση είναι 2500 χιλιοστά για όλα τα πάχη
Η κατά μήκος διάσταση είναι 2500 χιλιοστά για όλα τα πάχη

Η κατά μήκος διάσταση είναι 2.500 χιλιοστά για όλα τα πάχη. Ο Ελληνικός Κανονισμός σκυροδέματος προβλέπει διαστάσεις γραμμικών στοιχείων φέροντος οργανισμού (υποστυλώματα, τοιχία, δοκοί) που είναι ακέραια πολλαπλάσια των 50 mm. Έτσι για παράδειγμα, για τη θερμομόνωση γραμμικού στοιχείου πλάτους 450 mm, κόβετε την πλάκα στην 9η εγκοπή (9 x 50 mm = 450mm) και αποκτάτε άμεσα την επιθυμητή διάσταση πλάτους, χωρίς επιπρόσθετες μετρήσεις, χωρίς φύρες και σπασίματα ακμών και με σωστή και άμεση εφαρμογή στον ξυλότυπο.

Μόνωση θερμογεφυρών
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποφυγή σχηματισμού θερμογεφυρών κατά τη διαδικασία θερμομόνωσης του κτηρίου. Θερμογέφυρες καλούνται εκείνα τα σημεία ή τμήματα του κτηριακού κελύφους με σημαντική μείωση της θερμικής αντίστασης των δομικών στοιχείων. Έτσι, π.χ. υποστυλώματα, τοιχία, δοκοί, σενάζ, πρέκια που παραμένουν αμόνωτα, αποτελούν θερμογέφυρες. Συνέπειες των θερμογεφυρών:

Απώλεια θερμότητας. Οι θερμικές απώλειες από τις θερμογέφυρες αποτελούν σημαντικό ποσοστό των ολικών απωλειών του κτηρίου παρά το γεγονός ότι συνήθως αποτελούν ένα μικρό τμήμα του εξωτερικού κελύφους του.
Συμπύκνωση υδρατμών. Η συμπύκνωση και υγροποίηση των υδρατμών στον εσωτερικό χώρο της περιοχής σχηματισμού θερμογέφυρας σε ένα δομικό στοιχείο, είναι το πιο συνηθισμένο αποτέλεσμα ελλιπούς θερμομόνωσης του στοιχείου αυτού. Το πρόβλημα αρχίζει καθώς οι υδρατμοί που δημιουργούνται κατά τη χρησιμοποίηση του κτηρίου έρχονται σε επαφή (λόγω μετάδοσης της θερμότητας) με τα ψυχρότερα τμήματα του εξωτερικού κελύφους, στην περιοχή των θερμογεφυρών (λόγω ελλιπούς θερμομόνωσής τους). Κατά την επαφή αυτή, οι υδρατμοί ψύχονται, μετατρέπονται σε νερό και τελικά σε μούχλα και επιφανειακές βλάβες.
Επιφανειακές βλάβες. Η συμπύκνωση υδρατμών και οι ανομοιόμορφες επιφανειακές θερμοκρασίες δημιουργούν τοπική συσσώρευση της αιωρούμενης σκόνης στην εσωτερική επιφάνεια του κτηρίου. Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση λεκέδων και ξεφλουδισμάτων του υφιστάμενου εσωτερικού επιχρίσματος στην περιοχή της θερμογέφυρας, το οποίο έχει ως συνέπεια τη συνεχή ανάγκη επισκευών και συντήρησης.
Μειωμένη θερμική άνεση. Στα σημεία ή τμήματα των δομικών στοιχείων στα οποία σχηματίζονται θερμογέφυρες, λόγω της χαμηλότερης θερμοκρασίας τους, δημιουργείται μία δυσάρεστη αίσθηση ρευμάτων αέρα στον άνθρωπο (λόγω ακτινοβολίας). Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά θερμοκρασίας του εσωτερικού αέρα από την εσωτερική επιφάνεια του αμόνωτου δομικού στοιχείου. Το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Dow έχει στη διάθεσή του ειδικό πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή για την εξέταση του προβλήματος των θερμογεφυρών.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ SHAPEMATE™ GREC-A
ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ λ 90 ΗΜΕΡ. ΣΤΟΥΣ 10 °C ΕΛΟΤ EN 12667 W/mk

30-80 mm: 0,033
90&100 mm: 0,034
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (τιμή στο όριο διαρροής ή 10% παραμόρφωση) ΕΛΟΤ ΕΝ 826 -- CS (10/Y) 200
ΥΔΡΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ με εμβάπτυση ΕΛΟΤ ΕΝ 12087 -- WL(T) 1,5
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (υπό προσδιορισμένη θερμοκρασία & σχετική υγρασία 23°C, 90% & παραμόρφωση 2%) ΕΛΟΤ ΕΝ 1604 -- DS (TH)
ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΑ   -- ουδέν
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ μ (Αέρας μ=1) ΕΛΟΤ ΕΝ 12086 -- 80-250
ΟΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -- °C -50/+75
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ (EUROCLASS) ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-1 -- E
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • ΜΗΚΟΣ
 • ΠΛΑΤΟΣ

--
--

mm
mm

2500
600
ΠΑΧΗ -- mm 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΛΑΚΑΣ     Χωρίς επιδερμίδα με επιφαν/κές αυλακώσεις

τεχνικό φυλλάδιο