Βελτιωτικά σκυροδέματος - κονιαμάτων Durostick

Πρόσμικτα κονιαμάτων βελτίωσης των χαρακτηριστικών τους

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Υγρό πρόσθετο, έτοιμο προς χρήση, το οποίο προσδίδει υψηλή ρευστότητα του σκυροδέματος και παράλληλα αυξημένες αντοχές της σκληρυμένης μάζας.

Ανάλογα με την απαίτηση, συνιστάται να χρησιμοποιηθεί:

Α) Ως μειωτής νερού

Μειώνει την απαίτηση του σκυροδέματος σε νερό κατά 10-15% με την ίδια εργασιμότητα, με αποτέλεσμα την αποφυγή ρηγματώσεων στη φάση της ωρίμανσης, την αύξηση των τελικών μηχανικών αντοχών και τη μεγαλύτερη στεγανότητά του σε σχέση με το συμβατικό σκυρόδεμα. 

Β) Ως υπερρευστοποιητής

Βελτιώνει την εργασιμότητα του έτοιμου σκυροδέματος και ο κώνος κάθισης αυξάνεται στα 15-20 cm, με αποτέλεσμα την αύξηση της αντλησιμότητας, τη μείωση της δόνησης με βελτιωμένα εμφανή σκυροδέματα και το τέλειο φινίρισμα στις εξωτερικές επιφάνειες.

Γ) Ως επιβραδυντής

Το έτοιμο σκυρόδεμα διατηρεί την εργασιμότητά του για αρκετό χρονικό διάστημα και βοηθούνται η ενυδάτωση και ωρίμανσή του, έτσι ώστε να αποφεύγονται ρηγματώσεις, κυρίως σε σκυροδετήσεις με αυξημένες θερμοκρασίες. Είναι κατάλληλο για οπλισμένο σκυρόδεμα. Είναι συμβατό με όλους τους τύπους τσιμέντου Portland. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 934-2: Τ11.1, Τ11.2, χαρακτηρίζεται ως μειωτής νερού υψηλής δραστικότητας υπερρευστοποιητής-επιβραδυντής πήξης, ενώ σύμφωνα με το ΣΚ-308, ASTM C-494: ανήκει στον τύπο A, D & G: μειωτής νερού υψηλής δραστικότητας-επιβραδυντής πήξεως.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Απαραίτητο για την παραγωγή ρευστού σκυροδέματος χωρίς αύξηση της αναλογίας νερού/τσιμέντου σε σημεία με πυκνό οπλισμό, όπως απαιτεί ο νέος οικοδομικός κανονισμός, καθώς και σε προκατασκευασμένο σκυρόδεμα. Επίσης, για την παραγωγή μπετόν υψηλών αντοχών, όπως σε θεμέλια, πλάκες, τοιχία, μανδύες, εμφανές μπετόν κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ
Η ποσότητα του DUROSTICK D-44 υπολογίζεται με βάση το ποσοστό του τσιμέντου που εμπεριέχεται στο σκυρόδεμα και κυμαίνεται:

Ως ρευστοποιητής τύπου D: 0,3-0,6 kg ανά 100 kg τσιμέντο

Ως υπερρευστοποιητής τύπου G: 0,6-0,8 kg ανά 100 kg τσιμέντο

Ως ρευστοποιητής τύπου Α: 0,3-0,4 kg ανά 100 kg τσιμέντο

Το D-44 μπορεί να προστεθεί στο νερό ανάμειξης ή απευθείας στην μπετονιέρα του έτοιμου σκυροδέματος, όπου θα πρέπει ο χρόνος ομογενοποίησης να είναι τουλάχιστον 5 λεπτά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη των +4 °C. Σε περίπτωση που το υλικό παγώσει, συνιστάται η θέρμανσή του έως τους +20 °C και η ανάδευσή του.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Δοχείο 20 kg
Βαρέλι 180 kg

τεχνικό φυλλάδιο